Profil spoločnosti

Spoločnosť Mestské lesy Kremnica, s. r. o. vznikla 4. 2. 1994 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 143/1993 zo dňa 13. 12. 1993 a to transformáciou pôvodného obecného podniku Mestský podnik lesov v Kremnici, ktorý začal svoju činnosť dňa 1. 10. 1992.

Jediným spoločníkom je mesto Kremnica so 100 % účasťou. Výkonným orgánom je konateľ spoločnosti, ktorý je jej štatutárnym zástupcom, kontrolným orgánom je dozorná rada zložená zo 4 členov a najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie tvorené poslancami Mestského zastupiteľstva a primátorom.

Spoločnosť obhospodaruje lesný majetok mesta Kremnica o výmere 9701,5 ha v 11-ich katastrálnych územiach. Spoločnosť Mestské lesy Kremnica, s. r. o. má sídlo v Kremnici, podriadenými zložkami sú lesné správy v Kremnici, Turčeku, v Hornej Štubni a expedičný sklad v Diviakoch. Firma zabezpečuje komplexné obhospodarovanie prenajatého lesného majetku vrátane predaja lesných produktov a produktov poľovného hospodárstva.


História

História kremnických mestských lesov sa začala písať už v XIV. storočí súčasne s históriou mesta Kremnica. 17. novembra 1328 udelil kráľ Karol Róbert z Anjou vtedajšej osade Cremnych Bana mestské privilégiá. Výsadná listina určila pomer mesta k štátnej moci, ku kráľovi a bola súčasne právnym podkladom mestského zriadenia a života. Kráľ Karol Róbert donačnou listinou daroval mestu dve míle zeme, čiže lesov, ktoré sa rozprestierali medzi terajším hornoveským, lúčanským, kunešovským chotárom a planinou Kremnického štósu.

V roku 1405 bola rozhodnutím palatína Mikuláša Gavu ustanovená komisia, ktorá mala vytýčiť dvojmíľovú vzdialenosť od Kremnice. Vzdialenosť dvoch míľ bola stanovená ako vzdialenosť medzi Martinom a Mošovcami. Členovia komisie mali k dispozícii povraz, ktorý idúc z Mošoviec do Martina vystierali po ceste. Takýchto úsekov vymedzených dĺžkou povrazu napočítali 92. Potom sa presunuli do Kremnice a vzdialenosť dvoch míľ od mesta smerom do Turca vymerali rovnakým postupom ako 92 násobok dĺžky povrazu. Znamená to, že z Kremnice vzdialenosť dvoch míľ siahala až za Hornú Štubňu.

Tým bol položený základ terajšieho lesného majetku mesta Kremnica. Počas celej histórie predstavitelia mesta presadzovali zásadu „budujme pre našich potomkov, lebo naši predkovia budovali pre nás“. Postupne mesto získalo ďalší majetok v katastroch obcí Štubnianske Teplice (1423), Sklené (1492), Horný a Dolný Turček (1525), Horná a Dolná Štubňa (1533), Háj a Čremošné (1569), Požehy (1880).

Nepriaznivé politické pomery priviedli mesto koncom XVI. storočia do hlbokej finančnej krízy. Bane prevzal štát a mestu poskytol pôžičku, ktorú od roku 1606 splácalo dodávkami dreva potrebnými pre bane.

Na správe lesov sa čoraz viac začal podieľať štát a v roku 1747 dosiahla jeho účasť 50 %, avšak vlastnícke práva neboli dotknuté. V roku 1750 bol utvorený lesný úrad, na čele ktorého stál banský riaditeľ a členmi rady boli v rovnakom pomere mestskí a štátni úradníci. Až do roku 1880 prebiehali medzi mestom a štátom kompetenčné a vlastnícke spory na hospodárenie na lesnom majetku.

V roku 1880 sa podarilo uzatvoriť zmluvu, na základe ktorej dostal erár 5000 katastrálnych jutár (2877 ha) lesov ako odstupné. Na druhej strane sa štát zriekol všetkých práv na lesy odovzdané mestu. Nasledovalo súdne vyznačenie nových hraníc mestského lesného majetku, ktoré bolo ukončené v októbri 1882. Mesto sa tak stalo neobmedzeným vlastníkom 17 855,2 k. j. (10 273,9 ha) lesa.

Drevo sa stalo vzácnou surovinou, vďaka ktorej sa úroveň života v meste začala zlepšovať. Obdobie I. svetovej vojny bolo obdobím prechodnej stagnácie, ale po roku 1920 nastal čas intenzívneho stavebného rozvoja. V rokoch 1931 až 1934 bol celý mestský pozemkový majetok zameraný a ohraničený. Hranice boli stabilizované hraničnými kopcami zo skál. Celkovo bolo postavených 3631 hraničných kopcov. Polygonálne zameranie hraníc bolo pripojené na katastrálnu a vojenskú trianguláciu.

Mesto malo svoju lesnú správu až do roku 1948, kedy podľa Zákona č. 312/1948 prevzal lesy štát. Dňa 7. novembra 1950 boli všetky lesy mesta Kremnica spolu s príslušnými budovami, technickým vybavením, inventárom i lesným personálom odovzdané do operatívnej správy národného podniku Československé štátne lesy. Lesný majetok bol v užívaní štátu až do roku 1992, kedy boli obnovené vlastnícke práva mesta. Uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 14. septembra 1992 bol zriadený obecný podnik Mestský podnik lesov v Kremnici ako samostatný právny subjekt, ktorému bol zverený do obhospodarovania celý lesný majetok. Transformáciou obecného podniku Mestský podnik lesov v Kremnici vznikla 4. 2. 1994 terajšia spoločnosť Mestské lesy Kremnica, s. r. o., Kremnica a jej pripadla úloha zverený lesný majetok rozširovať, zveľaďovať a trvalo udržateľným spôsobom obhospodarovať.


Eurofondy

Spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o. bol na základe predloženej žiadosti zo septembra 2019 schválený Nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka v rámci opatrenia, v rámci opatrenia 8 – Investície do rozvoja lesných oblasti a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh. Názov predloženého projektu je „Nákup lesnej techniky pre Mestské lesy Kremnica, s. r. o.“

Následne s účinnosťou od 04. 04. 2020 bola uzavretá medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Mestskými lesmi Kremnica, s. r. o. zmluva o poskytnutí NFP č. 086KE260007. Znenie zmluvy je uverejnené na: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4522622&l=sk.

Ide o finančnú podporu z EÚ v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

Cieľom predkladaného projektu je obstaranie lesnej techniky (zavedenie nových techník a technológií), ktorú bude žiadateľ využívať na obhospodarovanie lesa. Používanie modernej ekologickej  lesnej techniky umožní posilniť uplatňovanie vhodné obhospodarovanie s pozitívnym dopadom na biodiverzitu a ekologickú hodnotu obhospodarovaného územia. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov, najmä pri manipulácii dreva. Projektom sa zavádzajú moderné inovatívne technológie, ktoré zvýšia produktivitu práce, znížia priame náklady a budú viac šetrné k životnému prostrediu, čím sa zníži poškodzovanie životného prostredia, zvýši sa hospodárska hodnota lesov a posilní sa produktivita práce.

Investícia do lesníckych technológií pozostáva z nákupu nasledujúcich lesných strojov a zariadení.

Obstaranie stroja na manipuláciu dreva – prioritná oblasť projektu

Predmetom projektu je nákup kĺbového kolesového nakladača JCB 427 HT AGRI HL. Kĺbový kolesový nakladač JCB 427 HT AGRI HL s nakladacou lyžicou s obojstranným vymeniteľným britom a drapákom na guľatinu predstavuje výkonný výrobný prostriedok určený pre rôzne terény, či na lesnom sklade, manipulačno-expedičnom sklade, prípadne inde na odvoznom mieste. Požadované technické parametre boli stanovené pre primárne použitie na manipuláciu a nakladanie dreva.

Celkové náklady na investíciu predstavujú 139 600 €, na základe predloženého projektu je výška nenávratného finančného príspevku v 50% miere a spolufinancovanie tiež v 50% miere. Poskytnutý nenávratný finančný príspevok predstavuje sumu 69 800 €.


Poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Spoločnosť Mestské lesy Kremnica, s. r. o. podala na PPA v 4/2020 žiadosť o Nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka v rámci opatrenia 8 – Investície do rozvoja lesných oblasti a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. Názov predloženého projektu je „Projekt revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev v lesníckom obvode Zverín na roky 2020-2022.“

28. 11. 2022 bola uzavretá medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Mestskými lesmi Kremnica, s. r. o. zmluva o poskytnutí NFP č. 084ZA450007. Znenie zmluvy je uverejnené na: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7202402/

Ide o finančnú podporu z EÚ v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

Cieľom predkladaného projektu je revitalizácia a obnova produkčného potenciálu lesa, trvalé udržiavanie vlastností lesného ekosystému danej oblasti, zachovanie vlastností pôdy a dynamiky lesných porastov. Revitalizačné opatrenia projektu zamerané na obnovu lesa po prírodných katastrofách podporia udržateľné obhospodarovanie lesa, prevenciu pôdnej erózie a ochranu vody v lesoch, čo naplní hlavné ciele PRV SR 2014-2020: efektívne využívanie prírodných zdrojov, vyvážený územný rozvoj vidieckej ekonomiky a konkurencieschopnosť lesníctva a súčasne i ciele podopatrenia 8.4.

Predmetom projektu sú opatrenia navrhované na revitalizáciu a obnovu produkčného potenciálu lesných spoločenstiev. Založené sú na obnove rozvrátených lesných porastov Lesníckeho obvodu Zverín. Obsahovo aj časovo sa realizácia opatrení skladá z troch hlavných častí: príprava plôch na zalesňovanie, zalesňovanie pripravených plôch a oplocovanie kultúr – ochrana proti zveri oplotením.

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok predstavuje sumu 201778,20 €.

Certifikácia

Naša spoločnosť sa v roku 2007 zapojila do procesu certifikácie systému kvality obhospodarovania lesov podľa Slovenského systému certifikácie lesov uznaného Radou PEFC (Program pre vzájomné uznávanie certifikačných schém) a obdržala „Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov“ reg. č. L 0187/2-1. V roku 2010 bol v spoločnosti vykonaný audit odborným certifikačným orgánom, pri ktorom spoločnosť obhájila certifikát.

Dobrovoľnou certifikáciou obhospodarovania lesov deklaruje spoločnosť svoj postoj obhospodarovať a využívať lesy v takom rozsahu a takým spôsobom, aby bola zachovaná ich biodiverzita, produkčná schopnosť, schopnosť regenerácie a schopnosť lesov plniť nielen v súčasnosti ale tiež v budúcnosti ekologické, ekonomické a sociálne funkcie, pričom nebudú poškodzované ostatné ekosystémy. 

Na základe certifikátu mohla spoločnosť v roku 2007 požiadať o udelenie licencie na používanie loga PEFC, ktorá jej bola vydaná pod reg. č. PEFC/23-21-02/1. Licencia oprávňuje držiteľa používať logo PEFC na certifikovanú drevnú surovinu, na dokumentáciu k nej, ako aj mimo výrobkov na podporu cieľov a politiky spoločnosti pri obstarávaní dreva.

Logo PEFC poskytuje informáciu pre ďaľší spracovateľský stupeň, že drevo pochádza z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.


Napísali o nás

Informácia o postavení turistickej rozhľadne Krahulský vrch

Otvorenie vyhliadkovej veže

Prvú lesnícku včelnicu v Kremnici chráni pred medveďom oplôtok

Obnovu kaskád dokončili

Vynovené kaskády pri Kremnici

Región má ďalšiu turistickú raritu

Med z lesníckych včelníc vypredali počas troch dní


Fotogaléria